Credit Brokers Association

Onze VZW

Credit Brokers Association VZW,,ingeschreven onder het nummer  0737793084 in de Kruispuntenbank Van Ondernemingen

Adres van de maatschappelijke zetel :
Terhulpsesteenweg 150 – 1170 Brussel

Commerciële benaming : Credit Brokers Association

Leden van het bestuursorgaan volgens de AV van 02/05/2022

Voorzitter :  Benoit Vandenbosch

Vice-Voorzitter : Nicolas Dardenne

Schatbewaarders: Philippe Noël – Vincent Bada

Marketing: Soufiane Abbadi – Anne-Sophie Crispyn

Lid: Manolis Kavlendakis

 

Leden van de stuurgroep volgens AV van 02/05/2022

De leden van het bestuursorgaan

Effectieve leden : alle platinum leden

Secretariaat: Operationele directie.

Operationele directie: Fan’s Holding Cy BV (Stéphane Wautelet)  – W-can Scomm/W-partner BV (Walter Van Praet)

 

Externe accountant: Alpha 3D

Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)

De Credit Brokers Association (hierna “wij/onze” genoemd) hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”) en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“Verordening”).

Wij willen u graag informeren over de mogelijke verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in dit verband. Door gebruik te maken van ons platform/site/applicatie stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Credit Brokers Association op de wijze zoals beschreven in dit document.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in ons Privacybeleid. Elke substantiële wijziging zal altijd duidelijk worden gecommuniceerd op ons platform/de site/de applicatie. Wij raden u niettemin aan dit document regelmatig te raadplegen.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Credit Brokers Association VZW is verantwoordelijk voor de website/het platform/de applicatie, met maatschappelijke zetel te Terhulpensteenweg 150, 1170 Brussel, België, ondernemingsnummer: 0737793084.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wij verzamelen en verwerken sommige of al uw persoonsgegevens zoals hieronder vermeld:

 • De informatie die u ons verstrekt :
  Identificatiegegevens met betrekking tot uw identiteit, zoals wanneer u een online-formulier invult met uw voor- en achternaam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer. Wij kunnen uw contactgegevens, adres en bankgegevens ook verwerken om een betaling te verrichten in het kader van een contractuele zakelijke relatie met een leverancier van producten en/of diensten. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens met betrekking tot uw beroepservaring en -achtergrond verwerken, indien u solliciteert naar een vacature.
 • Enquêtes en getuigenissen :
  Wij kunnen u vragen een tevredenheidsenquête in te vullen over het gebruik van onze diensten, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren of een getuigenis over uw tevredenheid kunnen delen.
 • Communicaties :
  Indien u per e-mail, post of telefoon contact opneemt met onze teams, kunnen wij een dossier van de uitwisselingen bijhouden om de follow-up van de communicatie te vergemakkelijken.
 • Gebruik van ons platform/de site/de applicatie :
  Door het gebruik van ons platform/de site/toepassing kan de via cookies verzamelde informatie voor statistische doeleinden bestaan uit: uw IP-adres, uw geografische gebied, tijdstippen en data van paginaweergaven, bekeken pagina’s enz. Wij raden u aan uw cookies te activeren voor een optimale ervaring.
  Het staat u echter vrij om deze desgewenst via uw browserinstellingen uit te schakelen. Voor meer informatie, zie ons cookiebeleid. Wij verzamelen en verwerken ook persoonsgegevens van uw leeractiviteiten, waaronder uw niveautest en diverse oefenprogramma’s.

Wat zijn de finale doelstellingen?

In dit deel wordt aangegeven voor welke doeleinden de verzamelde persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Wij verzamelen uw persoonsgegevens enkel en alleen om u een optimale, gepersonaliseerde en veilige gebruikservaring van de website/het platform/de applicatie te kunnen bieden. De verwerking van uw persoonsgegevens is dus essentieel voor de goede werking van de site/het platform/de applicatie en de levering van onze diensten. Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kan toenemen als gevolg van intensiever gebruik van onze site/platform/app. Krachtens het recht van de Europese Unie hebben al deze doeleinden een rechtsgrondslag die het rechtmatige gebruik van uw gegevens rechtvaardigt.

Hieronder volgt een lijst van de belangrijkste rechtsgrondslagen waarop wij ons baseren:

 • De toestemming: u heeft toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens via een toestemmingsformulier. De mogelijkheid om uw toestemming op elk moment in te trekken, wordt geboden via “unsubscribe me” of via het adres info@creditbrokersassociation.be dat voor dit doel is voorzien.
 • Uitvoering van het contract: de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent.
 • Naleving van een wettelijke verplichting: wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
 • Rechtmatig belang: wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons rechtmatig belang dat zwaarder weegt dan de mogelijke aantasting van uw rechten inzake gegevensbescherming.

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken:

 • Om u toegang te geven tot uw “gebruikersaccount”.
  Wettelijke basis: uitvoering van een contract;
 • Verzekeren van orderverwerking en productlevering.
  Wettelijke basis: uitvoering van een contract;
 • Verzekeren van dienst na verkoop.
  Wettelijke basis: uitvoering van een contract en rechtmatig belang;
 • Beheer van de account en facturatie.
  Wettelijke basis:  uitvoering van een contract en wettelijke verplichting;
 • Om de Gebruiker een algemene maar ook gepersonaliseerde dienstverlening aan te bieden, met inbegrip van het verzenden van nuttige informatie, nieuwsbrieven, het verlenen van ondersteuning en het opvolgen van klachten.
  Wettelijke basis: toestemming, uitvoering van een contract en rechtmatig belang;
 • Onze diensten en producten te verbeteren en te personaliseren
  Wettelijke basis : rechtmatig belang;
 • Fraude, fouten en crimineel gedrag opsporen.
  Wettelijke basis : rechtmatig belang;
 • U promotionele aanbiedingen te sturen indien u daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd (direct marketing). In dat geval staat het u vrij uw toestemming te allen tijde in te trekken.
  Wettelijke basis: toestemming, rechtmatig belang;
 • Om de relevantie van de inhoud en presentatie van onze website/applicatie/platform te waarborgen, hetgeen het delen van persoonsgegevens met dienstverleners kan inhouden.
  Wettelijke basis : rechtmatig belang.

U heeft controle over de gegevens die u ons verstrekt.  In geval van onvolledige of onjuiste gegevens behoudt Credit Brokers Association zich het recht voor om bepaalde activiteiten tijdelijk of definitief stop te zetten of op te schorten.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt. Uw persoonlijke gegevens zullen dus niet worden verkocht, doorgegeven of doorgegeven aan derden, tenzij u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.

Partners die uw persoonsgegevens kunnen ontvangen : wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met onze partners of dienstverleners voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn vermeld.

OVH
OVH is een fabrikant van hosting oplossingen, dankzij welke onze website optimaal functioneert. Alle gegevens die wij verzamelen, worden legaal en eerlijk verwerkt op beveiligde servers. OVH heeft verschillende beveiligingscertificaten zoals PCI-DSS, ISO/IEC 27001, SOC 1 type 2 en SOC 2 type 2.

Fan’s Holding cy BV KBO 0821.705.212

In het kader van de geaccrediteerde opleidingen van de CBA Academy, de operationele directie en het secretariaat.

W-can Commv KBO 0662.571.663 W-partner KBO 0894.495.792

In het kader van reserveringen van evenementen en opleidingen op de website W-can.be, de operationele directie en het secretariaat.

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor zij zijn verzameld. De gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de doelstellingen van het bedrijf te verwezenlijken. Als u bijvoorbeeld om onze diensten verzoekt, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang dat nodig is om aan dat verzoek te voldoen en om u de nodige ondersteuning, materialen en communicatie te verschaffen voor een goed beheer van de relatie. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zal de duur van de bewaring afhankelijk zijn van onze wettelijke bewaarplicht.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens niet langer aan enig doel beantwoordt, zullen de gegevens onomkeerbaar worden geanonimiseerd voor uitsluitend statistische doeleinden of permanent worden gewist.

Wat zijn mijn rechten?

 • Garantie van eerlijke en rechtmatige verwerking.
  Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de gerechtvaardigde doeleinden als uiteengezet in punt 4. Zij worden op passende, relevante en niet-excessieve wijze verzameld en verwerkt, en worden niet langer bewaard dan nodig is om de beoogde doeleinden te bereiken. Alle technische en veiligheidsmaatregelen zijn genomen om de risico’s van onrechtmatige of ongeoorloofde toegang tot of verwerking van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken. In geval van een inbraak in haar computersystemen zal Credit Brokers Association onmiddellijk alle nodige maatregelen treffen om de schade tot een minimum te beperken.
 • Recht op inzage.
  Indien u uw identiteit kunt bewijzen, hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. Zo heeft u het recht te weten wat de doeleinden van de verwerking zijn, om welke categorieën gegevens het gaat, aan welke categorieën ontvangers de gegevens worden doorgegeven, welke criteria worden gehanteerd om de duur van de gegevensopslag te bepalen, en welke rechten u ten aanzien van uw gegevens kunt uitoefenen.
 • Recht op verbetering.
  Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige wijzigingen aan te brengen in zijn of haar “gebruikersaccount”, maar u kunt dit ook schriftelijk vragen.
 • Recht op gegevenswissing ( of recht op vergetelheid)
  U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in de volgende gevallen:

  • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden;
  • U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
  • U hebt op geldige wijze gebruik gemaakt van uw recht om bezwaar te maken;
   Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  • Uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • De Credit Brokers Association beslist zelf of aan de bovengenoemde criteria is voldaan.
 • Recht op beperking van de verwerking.
  In bepaalde gevallen heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, met name in geval van betwisting van de juistheid van de gegevens, indien uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, indien de gegevens nodig zijn voor gerechtelijke procedures of gedurende de tijd die de Credit Brokers Association nodig heeft om na te gaan of u uw recht op wissing rechtsgeldig kunt uitoefenen.
 • Recht van verzet.
  U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Credit Brokers Association zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij zij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw recht om bezwaar te maken.
 • Recht op overdraagbaarheid.
  U hebt het recht om alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan een andere aanbieder, tenzij dit technisch onmogelijk is.
 • Recht van intrekking van uw toestemming.
  Lorsqu’un traitement de données personnelles se base sur le fondement juridique du consentement, vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données personnelles. Le retrait de votre consentement n’entache pas la validité des opérations de traitement antérieures au retrait.
 • Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?
  Om uw rechten uit te oefenen, dient u ons een verzoek toe te zenden per aangetekende brief aan Credit Brokers Association, Terhulpsesteenweg 150, 1170 Brussel of per e-mail aan info@creditbrokersassociation.be. Wij zullen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van het verzoek, antwoorden.
 • Mogelijkheid tot het indienen van een klacht.
  Als u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Credit Brokers Association, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit werd. (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/).

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 2/06/2022

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die door websites of toepassingen lokaal op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst. Deze kleine bestanden kunnen verschillende soorten informatie opslaan, zoals bijvoorbeeld uw taalkeuze voor een specifieke website, waardoor u die site bij uw volgende bezoek direct in de taal van uw voorkeur kunt bekijken. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden dienen.

De Belgische wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie bevat een aantal bepalingen in verband met cookies en het gebruik ervan op websites. De toepassing van de Belgische wet is gebaseerd op de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat het gebruik van cookies en de regulering ervan op nationaal niveau verschilt van land tot land in Europa, dat de richtlijn in nationaal recht moet omzetten.

Credit Brokers Association (“Wij/ons”) is een bedrijf dat actief is op de Belgische markt en volgt dus de Belgische en Europese wetgeving terzake.

Wat zijn de verschillende soorten cookies?

Hieronder vindt u de verschillende soorten cookies met verschillende doeleinden en toepassingen:

 • Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om u in staat te stellen van uw bezoek en gebruik van onze website/applicatie/platform te genieten. Zo kunt u bijvoorbeeld formulieren invullen of de inhoud van uw winkelwagentje bijwerken. Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke account, spelen noodzakelijke cookies ook een identificerende rol om u toegang te geven tot uw account.
 • Functionele cookies: Functionele cookies zijn bedoeld om de werking van onze website/applicatie/platform te vergemakkelijken door het bezoek voor de gebruiker/bezoeker aangenamer te maken door uw ervaring aan te passen. Concreet kan het gaan om cookies die uw taalkeuze of uw privé-accountaanpassingen onthouden.
 • Analytische cookies: Deze analytische cookies verzamelen gegevens over het gebruik van bezoekers van onze website/app/platform om uw bezoek en gebruikservaring voortdurend te verbeteren voor een optimale ervaring.
 • Commerciële cookies: Commerciële cookies verzamelen gegevens over surfgedrag om u gepersonaliseerde inhoud en reclame te kunnen aanbieden die u waarschijnlijk zal interesseren. Via deze cookies kunnen advertenties voor producten en diensten op basis van uw interesses aan u worden aangeboden.

Wie kan deze cookies plaatsen ?

Eigen cookies: deze cookies worden door ons beheerd en geïnstalleerd en zijn specifiek gerelateerd aan onze website/applicatie/platform. Cookies van derden: deze cookies worden beheerd en geïnstalleerd door derden en maken het mogelijk om bepaalde browse-informatie op onze website/applicatie/platform naar derden te sturen, zoals onze partners.

Hoelang worden deze cookies bewaard?

Cookies hebben over het algemeen een vervaldatum die kan variëren naargelang van hun doel.

Tijdelijke cookies: sommige cookies (sessiecookies) worden tijdelijk in uw browser of applicatie opgeslagen en worden verwijderd zodra u uw browser/applicatie afsluit.

Permanente cookies: andere cookies worden voor langere tijd op uw apparaat opgeslagen. Sommige kunnen worden bewaard tot een vooraf bepaald tijdstip of tot een manuele interventie om ze te verwijderen. Het zijn deze permanente cookies die ons in staat stellen u bij uw volgende bezoek te herkennen.

Wat is het nut van deze cookies ?

Credit Brokers Association wil u graag zo goed mogelijk informeren over de regels rondom het gebruik van cookies en de soorten cookies die zij op haar site gebruikt.

Cookies helpen Credit Brokers Association om uw bezoek aan haar website te optimaliseren, om uw technische keuzes te onthouden (zoals taalkeuze, nieuwsbrief, etc.) en om u aanbiedingen en diensten aan te bieden die steeds beter op uw behoeften zijn afgestemd.

Om gebruik te kunnen maken van de Credit Brokers Association website, is het aanbevolen dat u cookies inschakelt. Als cookies zijn uitgeschakeld, kunnen wij u mogelijk geen technisch probleemloos bezoek aan onze site garanderen. Het staat u echter vrij cookies uit te schakelen als u dat wenst.

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn beveiligd. De informatie die wij met behulp van cookies verzamelen, helpt ons eventuele fouten op onze website op te sporen en u specifieke en gepersonaliseerde diensten aan te bieden waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn.

Hoe geïnstalleerde cookies beheren/verwijderen ?

U kunt op elk moment cookies raadplegen, uitzonderingen maken of de installatie ervan weigeren via de instellingen van uw browser. U kunt ook geïnstalleerde cookies verwijderen via uw browserinstellingen.

Volg hiervoor de stappen op de volgende links:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
 • Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
 • Safari (iOS): https://support.apple.com/nl-be/HT201265
 • Safari (MacOS): https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

Indien u commerciële cookies wenst te weigeren, kunt u dit doen door de stappen op de website te volgen: http://www.youronlinechoices.com/.

Contacteer ons

Terhulpsesteenweg 150, 1170 Brussel
info@creditbrokersassociation.be

Operationele directie – direction opérationnelle

T: 0470/04.66.20 (Walter)

0472/79 40 10 (Stéphane)

Credit Brokers Association
KBO 0737793084

© 2021 Credit Brokers Association.

 

KBO 0737793084

© 2021 Credit Brokers Association.
Alle rechten voorbehouden